Stony Black

   • Stony Black
   • Stony Grey

  Pflanter 240 High

  Outdoor

  Ø 48, 54, 70 cm
   • Stony Black
   • Stony Grey

  Pflanter 240 Long

  Outdoor

  Ø 60, 80 cm
   • Stony Black
   • Stony Grey

  Planter 238

  Outdoor

  Ø 30, 40, 49 cm
   • Stony Black
   • Stony Grey

  Planter 239

  Outdoor

  Ø 40 cm
   • Stony Black
   • Stony Grey

  Planter 240

  Outdoor

  Ø 30, 40 cm
   • Stony Black
   • Stony Grey

  Planter 280

  Outdoor

  Ø 48, 73 cm